Allmänna villkor

Allmän information

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) är en del av det kreditavtal (”Kreditavtal”) som Kredittagaren har slutit med Kreditgivaren.

Kreditgivare är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), orgnr 556760-6032, Box 173, 101 23 Stockholm. (“Kreditgivaren”)

Kreditförmedlare är Fairlo AB, Gamla Brogatan 11, 11 20 Stockholm. (“Kreditförmedlaren”) Kreditgivaren har givit Kreditförmedlaren, i uppdrag att administrera krediten för Kreditgivarens räkning, varför Kredittagaren fortsatt kan vända sig till Kreditförmedlaren med eventuella frågor tills dess Kreditgivaren meddelar annorlunda. Kreditgivaren kan således meddela att adresser och websidor som anges häri kan komma att ändras om Kreditförmedlaren upphör med att utföra sådana tjänster.

Kreditgivaren erbjuder via Kreditförmedlaren en kontokredit (”Vardagskrediten”). Vardagskrediten ställs ut utan säkerhet till privatpersoner (Kredittagare) och utnyttjad kredit ska återbetalas enligt punkt 7.

Ansökan sker via Kreditförmedlarens webbsida www.fairlo.se och identifiering sker via BankId. Genom att identifiera sig och signera med BankId godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och det individuella kreditavtalets villkor, inklusive den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt gäller för Vardagskrediten. En förutsättning för att beviljas Vardagskrediten är att Kredittagaren klarar Kreditgivarens kreditprövning. Vardagskrediten ställs till Kredittagarens förfogande omgående efter avtalsslut.

Genom att sluta ett Kreditavtal med Kreditgivaren godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och försäkrar att:

  • Kredittagaren kommer att meddela Kreditgivaren om denne är (eller har varit) (i) person i, (ii) familjemedlem till eller (iii) känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning,
  • Kredittagaren inte är skattskyldig i annat land,
  • Kredittagaren inte agerar för någon annans räkning.

Dessa Allmänna Villkor och den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt godkänts av Kredittagaren med BankId via www.fairlo.se utgör en del av Kreditavtalet. Om Kredittagaren inte förstår någon del av de Allmänna Villkoren, Betalningsplanen eller Kreditavtalet ska Kredittagaren be om ytterligare information.