Nya Vardagslånet för oväntade utgifter
 1. Allmänt
  Långivare är Fairlo AB (559084-1101)

  Bolaget har sin verksamhet registrerad hos Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se). Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) utövar tillsyn över Fairlo AB rörande villkoren för kreditgivningen. Fairlo AB tillämpar Finansinspektionens och Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

  Fairlo AB hädanefter Fairlo erbjuder lån utan säkerhet till privatpersoner (Låntagare). Krediten erbjuds till privatpersoner och ska återbetalas enligt punkt 5. Ansökan sker via Fairlos webbsida www.fairlo.se och identifiering sker via mobilt bankid. Genom att godkänna dessa villkor och identifiera sig med elektronisk signatur samt förutsatt att Låntagaren klarar Fairlos kreditprövning ingås avtal om lån och lånet betalas ut till Låntagarens bankkonto omgående.

  En del funktioner och sidor på vår hemsida använder sig av så kallades cookies, de är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.

  Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor så försäkrar Låntagaren att denne inte:

  • är eller har varit person i politiskt utsatt ställning. Att denne inte heller är familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning,
  • är skattskyldig i annat land
  • inte agerar för någon annans räkning.
 2. Lån

  Låntagaren kan ansöka om lån elektroniskt via Fairlos webbsida, www.fairlo.se. Låntagaren måste få sin ansökan beviljad för att ha rätt till lån. Ansökan kan endast beviljas om Låntagaren är över 20 år, har ett svenskt personnummer, har en svensk folkbokföringsadress, har ett bankkonto i svensk bank och har mobilt bankid. Låntagaren ska vidare genomgå en sedvanlig kreditprövning samt genomföra en så kallad Kvar-att-leva-på-kalkyl (KALP). Därefter gör Fairlo en samlad bedömning av kreditvärdigheten. Fairlo står för “Responsible Lending” och en av parametrarna i kreditvärdigheten är lämpligheten i att Låntagaren tar på sig en skuld. I vissa fall kommer Låntagaren att behöva genomgå Låneskolan för att få ett lån beviljat.

  Beviljat lån utbetalas endast till Låntagarens personliga bankkonto i svensk bank som angivits vid låneansökan. Det är Fairlo som ensidigt beslutar om en privatperson ska beviljas ett lån. Den som inte beviljas ett lån har rätt att få information om orsaken till det.

 3. Ångerrätt
  Fairlo tillämpar evig ångertid. D.v.s. Låntagaren har rätt att när som helst, oavsett hur länge denne haft lånet, säga upp det och betalar då endast upplupen ränta för perioden som Låntagaren nyttjat lånet och inga andra avgifter tillkommer.

  Låntagaren kan säga upp avtalet genom att när som helst logga in på Mina Sidor på www.Fairlo.se och där följa instruktionerna.

 4. Fast ränta
  För lånet är Låntagaren skyldig att erlägga en fast ränta. Den fasta räntan som Fairlo och Låntagare avtalat om framgår i Låneavtalet enligt punkt 10 nedan. Fairlo har inte rätt att ändra den fasta räntan under lånets löptid till Låntagarens nackdel.
 5. Amorteringsplan
  Räntan är fast under kreditavtalets löptid och Fairlo tillhandahåller enbart annuitetsbetalning. Kunden betalar samma månatliga belopp inklusive ränta och amortering under Låneavtalets löptid. Den amorteringsplan som presenteras i början av låneansökan är den faktiska och inte ett exempel.

  Fairlo presenterar ett antal olika amorteringsplaner och Låntagaren väljer själv en av dessa. Maximal lånetid är satt beroende på ursprungligt lånebelopp och varier mellan 12 och 36 månader. Ju högre belopp ju fler månader kan Låntagaren dela upp sin amortering på.

  Låntagaren kan när som helst logga in på Mina Sidor på www.fairlo.se och ändra i sin amorteringsplan kostnadsfritt. Den senast valda amorteringsplanen är den som gäller. När avtal ingås samt varje gång Låntagaren ändrar och godkänner en ny amorteringsplan så produceras ett Låneavtal, enligt punkt 10 nedan, som skickas till Låntagarens epostadress.

 6. Amortera av hela lånet
  Låntagarens betalning av Lånet ska ske genom autogiro. Fairlo genom Trustly Group AB debiterar Låntagarens konto med belopp att betala på förfallodag i enlighet med amorteringsplanen. Autogirotjänsten tillhandahålls av Trustly Group AB och det är således deras villkor för tjänsten som tillämpas. Dessa presenteras Låntagaren vid tecknande av Autogiro i samband med att lånet blir beviljat.

  Kredittagaren lämnar kreditgivaren fullmakt att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto.

  Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

  Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör.

  Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.

  Låntagaren kan när som helst återkalla sitt samtycke för autogiro, vilket medför att Autogirotjänsten avslutas och Fairlo äger då rätten att skicka ut en påminnelse med inbetalningsinstruktioner samt påföra avi- och påminnelseavgifter.

  Har autogiro av någon anledning inte kunnat anslutas, äger Fairlo rätten att stoppa utbetalning och avsluta lånet.

 7. Räntor och avgifter vid bristande betalning
  Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Fairlo rätt att påföra lånet dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att Fairlo erhåller full betalning. Fairlo har även rätt att påföra en förseningsavgift samt lagstadgad påminnelse- och inkassoavgifter. Se Prisbilagan, enligt punkt 18 nedan, för gällande priser och avgifter. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.
 8. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid
  Låntagaren har rätt att när som helst säga upp Lånet och betalar då enbart upplupen ränta för perioden denne nyttjat lånet.

  Fairlo har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Fairlo bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: a) Låntagaren brister i sina skyldigheter enligt Låneavtalet i punkt 10 nedan, eller b) Låntagaren är i dröjsmål med minst två amorteringar i enlighet med amorteringsplanen som framgår av Låneavtalet i punkt 10 nedan, eller c) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

  Vill Fairlo få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Fairlo sänder ett meddelande om uppsägning till Låntagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Låntagaren tillhanda. Har Fairlo krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta och avgifter, enligt Prisbilagan punkt 18 nedan.

 9. Låneavtalet
  Lånet och amorteringsplanen som Fairlo och Låntagare avtalat om framgår av Låneavtalet. Låneavtalet presenteras för Låntagaren vid ansökningstillfället och Låntagaren signerar detta med sitt mobila bankid. I Låneavtalet framgår bl.a. den fasta räntan, amorteringsplanen, inbetalningsinstruktioner samt övriga tilläggstjänster som Låntagaren valt. Låneavtalet skickas ut till Låntagarens angivna mailadress
 10. Överlåtelse av Låneavtalet
  Fairlo äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Låneavtalet – tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter – utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Låntagaren äger ej rätt att överlåta Låneavtalet till annan utan Fairlos skriftliga medgivande.
 11. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
  Relevanta delar av dessa Villkor kan även i enlighet med 8 § Konsumentkreditlagen (2010:1846) utläsas från den Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen, även kallat SEKKI.
 12. Meddelanden
  Om Låntagaren ändrar namn, adress, e-post eller telefonnummer behöver Låntagaren anmäla detta till Fairlo. Låntagaren gör det genom att logga in på Mina Sidor på www.Fairlo.se och följa instruktionerna. I och med detta Kreditavtal ger Låntagaren Fairlo rätt att tillhandahålla information till Låntagaren via e-post, sms eller automatiskt system för individuell kommunikation samt på det sätt som tillämpliga lagar kräver. Information och meddelande som skickas till Låntagaren via elektronisk kommunikation anses ha nått Låntagaren så snart den gjorts tillgänglig. All kommunikation sker på svenska.
 13. Behandling av personuppgifter/GDPR-Integritetspolicy
  Fairlo ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande GDPR (General Data Protection Regulation) – en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

  För oss på Fairlo är det viktigt att behandla personuppgifter på ett tryggt och ett schysst sätt. Därför välkomnar vi den nya förordningen, eftersom den stärker dina rättigheter som kund till dina egna uppgifter.

  Behandlingen omfattar personuppgifter som Låntagaren lämnat i samband med Kreditavtalet eller som annars inhämtas av Fairlo och registreras i samband med uppläggning eller administration av Lånet.

  Användningsområde:

  • Fairlo använder personuppgifter för att uppfylla lagkrav om säker identifiering, utförande av lånprocessen samt bekämpning av ekonomisk brottslighet.
  • Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.
  • Personuppgifter är också nyckeln till att vi ska kunna ge dig information, personliga erbjudanden, tips och råd samt för att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att vi kommunicerar med dig.

  Dina personuppgifter är skyddade:

  • Fairlo samlar inte in mer uppgifter än vi behöver för att kunna leverera de tjänster som du vill ha, eller de som lagen kräver att vi samlar in.
  • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har samlat in. Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi inte kan påvisa att de är nödvändiga enligt lag.
  • Fairlo är skyldiga att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
  • Fairlo lämnar endast ut dina personuppgifter till andra om endast lagen kräver det eller om du har gett ditt godkännande. Ex. behöver Trustly Group AB dina personuppgifter för att vi skall kunna betala ut ditt lån.

  Så här samlar vi in information

  Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund, men kan även ske via andra bolag från någon av våra samarbetspartners, främst från CreditSafe i Sverige AB vid kreditupplysning och kreditprövning, samt kontroll av personuppgifter från Skatteverket.

  Den här informationen samlar vi in

  Fairlo kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund, såsom allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer, mailadress, telefonnummer, familjeförhållanden, antal barn med försörjningsskyldighet, antal boende i kundens hushåll, ekonomisk information, tillgångar (fastighet, banktillgodohavande, aktier, bostadsrätt), skuldförhållanden (bolånekrediter, kontokrediter, fakturakrediter, studieskulder, borgensåtagande), totala kostnader per månad (fördelat på befintliga krediter per månad och boendekostnader) frekvens av krediten hos Fairlo, vad kunden skall använda krediten till, skatteskyldig i andra länder än Sverige samt information om kund är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

  Gallring

  Personuppgifter gallras löpande. Om t e x något kundförhållande inte längre finns, sparas dessa uppgifter 1år efter avslutat kundförhållande. Gallring sker kontinuerligt från chat/kundtjänst eller e-mail. Dock sparas de mest nödvändiga uppgifter för att fullgöra Fairlos arkiveringsskyldigheter enligt finansinspektionens lagar, förordningar och praxis.

  Samtycke

  I samband med att du blir kund hos Fairlo, genom att ingå låneavtalet, lämnar du som kund ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt övriga uppgifter enligt denna punkt.

 14. Ändring av villkor
  Fairlo har rätt att ändra dessa Villkor och kommer då meddela Låntagaren ändringar på ett sätt enligt punkten 13 ovan. Ändringar av väsentlig betydelse träder i kraft trettio (30) dagar efter det att Låntagaren har blivit underrättad om dessa. För det fall Låntagaren inte finner ändring godtagbar kan denne säga upp Lånet enligt punkt 9 ovan.
 15. Begränsning av Fairlos ansvar
  Fairlo är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Fairlos kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Fairlo själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Fairlo förfarit med normal aktsamhet. Fairlo ansvarar inte i något fall för indirekta skador. Föreligger hinder för Fairlo att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.
 16. Klagomål
  Om Låntagaren är missnöjd eller har klagomål kan denne i första hand kontakta Fairlos kundservice. Om Låntagaren inte är nöjd med det svar som erhålls eller har andra klagomål kan denne skriftligen kontakta Fairlos Kundombudsman via e-post på kundombud@fairlo.se. Fairlo hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Vid missnöje kan Låntagaren få en tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol. Hjälp och kostnadsfri vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.
 17. Prisbilaga – Priser och avgifter
  Fairlo har rätt att ändra priserna i prisbilagan och det är alltid den senaste versionen av prisbilagan som gäller. Dock har Fairlo inte rätt att ändra den fasta räntan till Låntagarens nackdel under lånets löptid. Den fasta räntan som Låntagare fått framgår av Låneavtalet enligt punkt 10.

  • Uppläggningsavgift
   0 kr
  • Aviavgift
   0 kr
  • Autogiroavgift
   0 kr
  • Årsränta
   26% (effektiv 29,33%)
  • Dröjsmålsränta
   26% / År
  • Förseningsavgift
   120 kr
  • Påminnelseavgift
   60 kr
  • Inkassoavgift
   180 kr
  • Övriga kostnader
   Vid överlämnande av kredit till kronofogden tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.