Vi använder cookies. Läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy

Fairlos förhållningssätt till personuppgifter

Fairlo värnar om din personliga integritet, och för oss är det viktigt att du känner dig trygg när kontaktar oss, tar en kredit genom oss eller på annat sätt låter oss behandla dina personuppgifter.

I den här policyn beskriver vi varför vi behöver behandla dina personuppgifter när du kontaktar oss, ansöker om kredit eller ingår ett kreditavtal med oss, vilka rättigheter du har och hur du kan komma i kontakt med oss om du har några frågor.


Vi är ansvariga för dina personuppgifter

Fairlo AB med organisationsnummer 559084-1101 och adress Gamla brogatan 11, 111 20 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Fairlo behandlar om dig.

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till privacy@fairlo.se om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.fairlo.se.


Vilka personuppgifter samlar Fairlo in

Vår utgångspunkt är att endast behandla de personuppgifter som krävs för att du ska kunna ansöka om kredit hos oss, för att vi ska kunna bedöma din ansökan och uppfylla våra skyldigheter enligt kreditavtalet. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav, bland annat för att kunna följa Finansinspektionen och Konsumentverkets krav.

Vi behandlar också dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kundanalyser och affärs- och metodutveckling, men även för att göra din kund- och användarupplevelse så bra som möjligt samt kunna erbjuda dig personliga erbjudanden, tips och råd.


Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar så få personuppgifter som möjligt om dig, och endast de personuppgifter som vi behöver för att uppnå de ändamål som har beskrivits ovan.

Vi samlar normalt in uppgifterna från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund. Det gör vi när du kontaktar oss, när du ansöker om kredit och när du ingår avtal med oss. Vi inhämtar också personuppgifter om dig från andra företag och myndigheter, främst för att kunna genomföra den kreditupplysning och kreditprövning som vi enligt lag är skyldiga att göra innan vi beviljar dig kredit.

För att uppnå de ändamål som har beskrivits samlar vi in följande information om dig som är kund eller ansöker om att bli kund:

  • Namn och personnummer
  • Adress- och övriga kontaktuppgifter
  • Familjeförhållanden, såsom antal boende i hushållet och antal barn som sökanden har försörjningsskyldighet för
  • Din ekonomiska och skattemässiga situation, såsom skattskyldighet i Sverige, tillgångs- och skuldförhållanden samt boendekostnader och övriga månatliga utgifter
  • Status om person i politiskt utsatt ställning

Vi samlar också in information om dig genom så kallade cookies när du besöker vår webbplats. Du har alltid möjlighet att själv bestämma i vilken utsträckning du tillåter cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder, för vilka ändamål det sker, hur länge de sparas och vilka uppgifter som samlas in hänvisar vi till vår cookiepolicy som du finner här.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Våra IT-system är förenliga med de krav som GDPR och annan i förekommande fall tillämplig dataskyddslagstiftning ställer.


Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Om du ansöker om kredit behöver vi lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners som utför den kreditbedömning och kreditprövning som krävs för att du ska kunna beviljas kredit av oss. Vi behöver också lämna ut dina personuppgifter för att krediten du har beviljats ska kunna överföras till ditt bankkonto.

När det krävs enligt lag eller annat regelverk kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer för marknadsföringsändamål, om vi inte har inhämtat ditt samtycke till det.


Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Utgångspunkten är att vi endast behandlar de personuppgifter vi behöver för att kunna ingå eller fullgöra kreditavtalet med dig.

Vi tillämpar vad som kallas för automatiserat beslutsfattande när vi bedömer om din ansökan om kredit kan beviljas. Det innebär att vårt beslut sker automatiskt utan att någon person hos oss bedömer din ansökan. Detta gör vi för att beslutsprocessen ska bli mer konsekvent och rättvis, men också för att vi snabbare ska kunna meddela beslut och öka effektiviteten i förhållande till dig som kund. Detta gör vi med stöd av den rättsliga grunden ingående och fullgörande av avtal.

Uppgifter som vi behöver behandla för att uppfylla krav enligt lag eller annat regelverk sker det med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse.

När vi behandlar dina personuppgifter för kundanalys, affärs- och metodutveckling samt analys och förbättring av kund- och användarupplevelser gör vi det med stöd av den rättsliga grunden berättigat intresse.

När vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller för att erbjuda dig personliga erbjudanden, tips och råd sker det med stöd av den rättsliga grunden samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, och i så fall kommer vi att upphöra med de behandlingar som du återkallar ditt samtycke för.


Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och i ett år efter avslutat kundförhållande.

Vår utgångspunkt är att inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk eller när vi behöver spara uppgifterna enligt lag eller annat regelverk.

Trots detta gallrar vi dock uppgifter kontinuerligt. Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt i annat fall än när det krävs enligt lag eller avtal.

Om du har givit ditt samtycke till marknadsföring kommer vi att behandla dina personuppgifter för det ändamålet så länge vi har ditt samtycke till det. Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.


Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på privacy@fairlo.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan fullgöra våra skyldigheter till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade, exempelvis att fortsätta ge dig kredit.


Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.


Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan erbjuda dig kredit om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter vårt berättigade intresse. Vi behandlar vissa av dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse, och du har rätt att invända mot sådan behandling.


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se.Cookies

För att få vår sida att fungera på rätt sätt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta webbplatser gör samma sak för att förbättra din upplevelse.


Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatser. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Kakorna kan även användas för att spara information om hur du använder sajten, vilket kan hjälpa till att anpassa upplevelsen av sajten efter hur du vill ha den.


Hur vi använder kakorna

Fairlo använder kakor från tredje part. Dessa används framförallt för att:

  • analysera beteende på hemsidan för att förbättra webbplatsen och dess användarupplevelse
  • bygga segment för annonsering
  • visa relevanta annonser för tidigare besökare
  • minimera annonsering för besökare där det inte är relevant
  • testa olika innehåll på webbplatsen.

Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill, när du vill. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot eller skickar några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar. Läs mer om hur du hanterar kakor i allmänhet på pts.se.