Nya Vardagslånet för oväntade utgifter
 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter

  Kreditgivare

  Fairlo AB (nedan “Fairlo”)

  Adress

  Ringvägen 100 9tr, 118 60 Stockholm

  E-post

  kundservice@fairlo.se

  Kontakt

  https://fairlo.se/kundservice

  Webbadress

  www.fairlo.se

 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

  Typ av kredit

  Annuitetslån utan säkerhet.

  Det sammanlagda kreditbeloppet

  Du kan välja belopp mellan 2000 och 10000 sek.

  Villkoren för kreditutnyttjandet

  Beviljat lån betalas ut till ditt bankkonto.

  Kreditavtalets löptid

  Du kan välja upp till 36 månader beroende på lånebelopp.

  Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas

  Amortering ska ske månadsvis via Autogiro. Beloppet styrs av den avtalade amorteringsplanen som i sin tur baseras på lånebeloppet och återbetalningstiden du valt.
  Vid inbetalningar sker avräkning mot innevarande skuld enligt följande ordning: eventuella avgifter, ränta och därefter kapitalbelopp.

  Det totala belopp som du ska betala

  Det totala beloppet som ska återbetalas beror på lånebeloppet, lånets löptid, ränta samt eventuella avgifter. Du kan utläsa exakt belopp i ditt Låneavtal.

 3. Kreditkostnader

  Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet

  Det utgår en fast årsränta om 26 %.
  Den fasta räntan som du fått på ditt Låneavtal kan inte ändras under låneavtalets löptid till din nackdel.

  Effektiv ränta

  Den effektiva räntan, beräknat på ett lånebelopp om 10 000 kr som amorteras på 12 månader, är 29,33 procent.
  Månadsbetalningen kommer att vara 955 kronor och du kommer totalt att ha betalat 11 463 kr (955 kr*12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en total kostnad för krediten som uppgår till 1 463 kr.

  Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om — en försäkring som säkrar krediten, eller — någon annan kompletterande tjänst? Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.

  Nej, ingen försäkring behövs.
  Nej, inga andra tjänster behövs.

  Kostnader i samband med försenade betalningar Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.

  Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Fairlo rätt att påföra lånet dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Fairlo erhåller full betalning. Fairlo har även rätt att påföra en förseningsavgift samt lagstadgad påminnelse- och inkassoavgifter. Påminnelseavgift: 60kr Förseningsavgift: 120kr Dröjsmålsränta: 26%/år Inkassoavgift: 180kr Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

 4. Andra viktiga rättsliga aspekter

  Ångerrätt Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

  Ja, Fairlo tillämpar “Evig Ångertid”. Du har rätt att när som helst, oavsett hur länge du haft lånet, att säga upp det och då enbart betala den upplupna räntan för den tid du nyttjat lånet.
  Detta gör du via Mina Sidor på www.fairlo.se

  Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.

  Ja, Du har rätt att när som helst, oavsett hur länge du haft lånet, att säga upp det och då enbart betala den upplupna räntan för den tid du nyttjat lånet.
  Detta gör du via Mina Sidor på www.fairlo.se

  Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

  Kreditprövning görs dels genom en intern kreditbedömning enligt Fairlos databas, dels genom lämnade uppgifter av dig och dels kontroll mot externt kreditupplysningsföretag (Ej UC, så det syns inte hos bankerna).
  Om du blir nekad ett lån kommer du att få reda på orsaken till det i samband med beskedet.
  Om Fairlo genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

  Rätt att få ett utkast till ett Låneavtal

  Ja, vid ansökningstillfället presenterar Fairlo ett Låneavtal för dig att godkänna. Enbart om du signerar avtalet kan ett lån beviljas.

 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

  Registrering

  Bolaget har sin verksamhet registrerad hos Finansinspektionen, adress Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se)

  Den berörda tillsynsmyndigheten

  Konsumentverket, adress Box 48, 651 02 Karlstad (www.konsumentverket.se) utövar tillsyn över Fairlo AB rörande villkoren för kreditgivningen. Fairlo AB tillämpar Finansinspektionens och Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor.

  Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

  Om du är missnöjd eller har klagomål kan du i första hand kontakta Fairlos kundservice. Om du inte är nöjd med det svar som erhålls eller har andra klagomål kan du skriftligen kontakta Fairlos kundombud via e-post på kundombud@fairlo.se. Fairlo hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Vid missnöje kan du få en tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden eller hos allmän domstol. Hjälp och kostnadsfri vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.