Allmänna villkor

Vi sätter en ära i att ha världens mest underhållande avtalsvillkor.

Fairlos allmänna villkor sammanfattade som en sci-fi-historia*

*För den mer juridiskt giltiga versionen rekommenderar vi att du läser våra “Allmänna villkor - På ren svenska”

I en värld bortom tid och rum, där teknologi och interdimensionella avtal möts, förenades Kredittagaren med Kreditgivaren i en episk överenskommelse. Dessa allmänna villkor utgör en del av det kosmiska kreditavtalet, smidda i stjärnstoft och tidsböjningar. I denna galaxomspännande affär, är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) med organisationsnummer 556760-6032 de som styr över riken och dimensioner, medan Fairlo AB med organisationsnummer 559084-1101 fungerar som de interdimensionella brobyggarna, förmedlarna av kredithanteringen mellan världar.

Villkoren för denna ofattbara kredit, känd som Fairlo Varda, lyser klart i nätet av tid och rymd. Kredittagaren, en resenär mellan dimensioner, får rätten att kontinuerligt utforska ett Kreditutrymme under avtalstiden. Storleken på detta utrymme beror på resenärens begäran och Fairlos insikt i dess äventyr. Om Kredittagaren utforskar hela utrymmet och fortfarande längtar efter mer, måste resenären söka en större dimensionell kredit eller betala en del av skatten som universum kräver.

Inträdesporten till denna episka resa finns på www.fairlo.se, där resenären identifierar sig med hjälp av personlig e-legitimation (BankID). Informationen om resenärens beviljade Kreditutrymme avslöjas på Mina sidor på www.fairlo.se, en portal till de multiversella krafterna.

Men innan resenären får kliva in i det okända, måste vissa krav uppfyllas:

(i) Resenären måste vara en fysisk person över 20 år,

(ii) ha ett svenskt personnummer,

(iii) vara folkbokförd i Sverige,

(iv) äga ett bankkonto i en svensk bank,

(v) ha en personlig BankID, och

(vi) passera genom dimensionernas test och överse av Kreditgivaren eller Fairlos Kreditprövning.

Kreditgivaren eller Fairlo har makten att ställa ytterligare krav och föreskrifter för att låta resenären överskrida tröskeln till denna episka resa.

I en sekvens av dimensionella prövningar och kreditharmonier, beslutar Kreditgivaren att bedöma resenärens kreditvärdighet. Genom kosmiska krafter beaktas lämpligheten av resenären att utforska nya världar och resenärens förmåga att återbetala denna interdimensionella skuld. Resenären har valt sin öde och står inför en resa genom tid och rymd.

Fairlo presenterar en utkast på Kreditavtalet som en portal till det okända innan kreditprövningen är fullbordad. Ur utkastet framträder villkoren för resenärens överenskommelse med Kreditgivaren. Det avslöjar längden på resan, information om nominell och effektiv ränta, det beviljade Kreditutrymmet och eventuella tilläggstjänster som resenären kan önska sig i denna interdimensionella resa. Utkastet till Kreditavtal byggs på resenärens begäran om Kreditutrymme, den maximala utforskningen som utrymmet tillåter och resenärens valda plan för återbetalning. Resenären kan ändra sitt öde genom att justera längden på resan och det önskade Kreditutrymmet och uppleva en ny utgång till Kreditavtalet innan den kosmiska överenskommelsen slutgiltigt binds.

Genom att använda sin personliga e-legitimation (BankID) och signera utkastet, övergår resenären till en ny nivå av medvetande, bunden vid det kosmiska innehållet i Kreditavtalet och dessa interdimensionella villkor. Resenären kan förändra sitt öde genom att utöka Kreditutrymmet eller ändra planen för återbetalning, allt i enlighet med den kosmiska balansen. Resenären får information om förändringarna innan de blir en del av det kosmiska avtalet. Den nya överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen som styrde resenärens resa genom dimensionerna.

Men resenären är inte bunden för alltid, för en kosmisk utväg finns alltid tillgänglig. Resenären kan när som helst återbetala hela eller en del av krediten utan kostnad utöver ränta för den tid som användes för att utforska de mystiska rymderna. Vid återbetalning sker först avräkning mot förfallna avgifter, kostnader och räntor, och sedan mot den ouppklarade skulden.

Räntan, som är en flytande kraft, är underlagd de kosmiska beslutens makt. Kreditgivaren har kraften att ändra räntan om universum kräver det, antingen på grund av kreditpolitik, ökade kostnader för att utforska dimensionerna eller andra krafter som är bortom föreställning när Kreditavtalet knyts. Resenären kommer att underrättas om dessa kosmiska ändringar och hur de kommer att påverka den månatliga återbetalningen innan de träder i kraft.

Resenären kan alltid se den kosmiska planen på Mina sidor på www.fairlo.se. Denna plan är en sammanställning av när kapital och ränta ska betalas, med en avspegling av universums skuld och den tillämpliga räntan, samt eventuella avgifter och kostnader. Resenären kan också följa sitt kontoutdrag, som visar det aktuella skuldberget, uttagens tidpunkter, betalningarnas ögonblick, ackumulerad ränta och avgifter, och det månatliga belopp som ska betalas enligt den kosmiska planen.

Resenärens betalning är planerad att utföras via autogiro den 25:e varje månad. Om rymdtid och dimensioner tillåter det, sker autogirot den närmaste bankdagen om förfallodagen faller på en annan dag. Autogiro är möjligt endast om resenärens bank godkänner användningen av bankkontot för dessa interdimensionella betalningar. Om autogiro inte är möjligt kan Kreditgivaren avbryta utbetalningen av Kredit och avsluta Kreditavtalet.

Om resenären förlorar sig i tidens och rymdens virvelvindar och inte lyckas utforska dimensionerna i tid, kommer dröjsmålsränta att tas ut på de obetalda beloppen. En påminnelseavgift kan också bli en del av denna kosmiska prövning. Om rymdtiden fortsätter att flyga utan resenärens betalning, kan lagstadgade inkassokostnader tillämpas, och Kreditavtalet kan sägas upp.

Kreditgivaren har kraften att avsluta Kreditavtalet med en förvarning på två (2) månader. Om resenären inte utforskar någon del av Kreditutrymmet, kan Kreditavtalet omedelbart avslutas utan förvarning.

Men en ångerens stund finns alltid. Resenären har rätt att ångra sitt kosmiska avtal inom 14 dagar från den dag då överenskommelsen först smiddes. Detta innebär att resenärens bindande överenskommelse med Fairlo kan upplösas.

Resenärer som vill utöva sin rätt att ångra kan göra det genom att använda Mina sidor på www.fairlo.se och följa instruktionerna.

Kreditgivaren har makten att överlåta, pantsätta fordringar och förflytta sig mellan dimensionerna utan resenärens godkännande. Resenären, å andra sidan, måste fråga Kreditgivarens förmån innan dimensionella förändringar kan ske.

Kreditgivaren ska, innan den interdimensionella överenskommelsen görs, informera resenären om Krediten, dess varaktighet och andra uppgifter om Krediten enligt gällande lagar och bestämmelser om konsumentkrediter. Resenären har friheten att ta del av denna information genom att läsa SEKKI som finns på www.fairlo.se.

Om resenären byter namn, e-postadress eller telefonnummer måste dessa ändringar anmälas till Fairlo för att säkerställa att resenären fortsätter att vara kontaktbar inom och mellan dimensioner. Fairlo meddelar att den ska hantera personuppgifter i enlighet med GDPR och gällande dataskydds- och integritetslagstiftning.

Information om lån, förfallna betalningar eller missbruk av kredit, samt antalet registrerade dimensionella resor och skulder, kan delas med interdimensionella kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagarna. Denna information kan aktiveras om Kreditavtalet avslutas på grund av allvarlig betalningsförsummelse.

Kreditgivaren har makten att ändra de interdimensionella villkoren och Kreditavtalet utan att avsluta överenskommelsen. Resenären blir informerad om sådana kosmiska förändringar genom meddelanden som finns på Mina sidor på www.fairlo.se. Resenären kan alltid utforska dessa nya villkor på Fairlos hemsida www.fairlo.se.

Om resenären inte gillar de nya kosmiska överenskommelserna har resenären kraften att avsluta Kreditavtalet enligt punkt 17.

Kreditgivaren och Fairlo är befriade från ansvar om dimensionella lagar, myndighetsåtgärder, krig mellan dimensioner, strejker som korsar riken och blockader som spänner över galaxer hindrar överenskommelsen. Deras öden är under ständig påverkan av krafter som inte kan kontrolleras.

Om resenären är missnöjd med sin resa, ska resenären först kontakta Fairlos kundservice på www.fairlo.se. Om resenären fortfarande är oförnöjd efter att ha kommunicerat med kundservice, kan resenären skapa ett skriftligt kundklagomål till Fairlos Kundombudsman via e-post på kundombud@fairlo.se. Fairlo meddelar att resenären kan söka hjälp och vägledning från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå och kommunala konsumentvägledningar.

Om resenären är missnöjd med Fairlos beslut i en enskild fråga, kan ärendet tas upp av Allmänna reklamationsnämnden, som har makt över dimensionella överenskommelser. Allmänna reklamationsnämnden kan nås via postadress Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Mer information om deras interdimensionella verksamhet finns på deras hemsida www.arn.se.

Finansinspektionen, vars huvudsäte ligger i en dimension nära dig på adressen Box 7821, 103 97 Stockholm (www.fi.se), övervakar Kreditgivaren när den utforskar och navigerar i de dimensioner den kreditprövningen utförs.

Tvister som uppstår från den interdimensionella överenskommelsen ska lösas genom besvärsmaktens makt i svensk domstol och i enlighet med svensk lag. Kreditgivaren eller Fairlo har dock makten att ta ärenden till domstolar eller myndigheter i andra dimensioner om så krävs.

Resenären utforskar dimensionerna utan att behöva betala någon avgift för att navigera genom de kosmiska rymderna.

Kontakta en fairness champion.

Maila oss
Fairlo

Fairlo AB Kungsgatan 17, 111 20 Stockholm Org. nummer: 559084-1101

På Fairlo kan du fritt och när som helst ändra månadsbeloppet för att justera totalkostnaden för krediten. Nedan följer räkneexempel på olika återbetalningstider med en kredit om 30 000kr och en nominell ränta på 27%. Det tillkommer aldrig avgifter.

  • Med ett månadsbelopp om 2 881 kr i 12 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 34 566 kr.
  • Med ett månadsbelopp om 1 225 kr i 36 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 44 092 kr.
  • Med ett månadsbelopp om 916 kr i 60 månader blir den effektiva räntan 30,6% och totalt att återbetala blir 54 964 kr.

Vi använder oss av cookies. Läs mer i vår cookie policy

Vi använder oss av cookies för att förbättra vår hemsidas upplevelse. Du kan läsa mer om cookies i vår cookie policy